Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Stratejik Amaçlar

Ölçütler/Hedefler

Amaç-1 Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek.

Hedef-1 Derslerde kullanılan öğretim yöntemlerini sürekli olarak geliştirmek.

Hedef-2 Her yıl en az bir defa öğretim elemanlarını ve idari personelin mesleki gelişimlerini destekleyecek faaliyet düzenlemek.

Hedef-3 Öğretim elemanlarını eğitim becerilerini geliştirmek üzere, her yıl en az bir defa ulusal/ uluslararası kurs, konferans vb. bilimsel toplantılara katılımlarını sağlamak

Hedef-4 Öğretim elemanlarının akademik gelişmelerini desteklemek.

Amaç-2 İş hayatında tercih edilen teknikerler yetiştirmek

Hedef-1 Done içi uygulamalarda standardizasyonu sağlamak.

Hedef-2 Sektörel Kariyer günleri düzenlemek.

Hedef-3 Sektörle beraber öğrencilere yönelik mesleki kurs ve seminer düzenlemek.

Hedef -4 Mezunların istihdam durumlarını izlemek, geliştirmek ve bu gelişimi kurumsal kimliğe yansıtmak üzere mezun iletişim ağı kurmak.

Amaç 3: Program öğretim elemanları eğiticilerin; eğitim, bilimsel çalışma ve akademik faaliyetlerde bulunmasına katkı sağlamak ve destek olmak

 

Hedef-1 Araştırma projelerinin ve bilimsel yayın sayısının artması
 

 

Amaç 4: Açıklığa ve şeffaflığa önem vermek

 

Hedef-1 Öğretim elemanları arasında ve öğrenci öğretim elemanı arasında eğitim öğretim ve sosyal faaliyetlerle ilgili iyileştirmeye yönelik fikir alışverişi yapılacak ortamlar sağlamak

Amaç 5: Mezunlarla ilişkileri geliştirmek

 

Hedef-1 Mezun öğrenci takip kurulunun faaliyetlerini arttırmak ve WEB sayfasında mezunlara yönelik düzenleme yapmak

Amaç 6: Yüksekokulumuzdaki öğrenci laboratuvarının yeni malzeme alımları ile geliştirilmesi

Hedef-1 Var olan laboratuvarlarımıza bütçe imkanalrı nisbetinde yeni eğitim-öğretim gereçleri almak

Amaç 7: Müfredatın yeniden gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi

Hedef-1 Müfradatlarımızı güncel utarak çağın ve teknolojinin şartlarına uygun hale getirmek

Amaç 8: Yurt içi ve yurt dışı kongrelere öğretim elemanlarımızın daha kolay katılımını sağlamak amacıyla maddi destek verilmesini sağlamak

Hedef-1Öğretim Elamanlarımızın kendilerini geliştirmek amacıyla yolluklu ve yevmiyeli olrak görevlendirlmesine zemin hazırlamak.

Amaç 9: Düzenli olarak her yıl akademik ve idari personelin iş tatmini ve kuruma bağlığını ölçme çalışması yapılması, sonuçlarına göre olumsuz etki yapan faktörlerin giderilmesi

Hedef-1 Anket çalışmalarının yapılması

Amaç 10: İdari personelin yapmakta olduğu işin gerektirdiği yetkinliklere sahip olması, teknolojik gelişmelere ve iş ortamındaki değişikliklere uyum sağlamasına yönelik olarak birim/unvan bazında hizmet içi eğitim programlarının düzenli olarak yapılması ve sonuçlarının izlenmesi

Hedef-1 Yazışmalarda dikkat edilmesi gereken temel dilbilgisi kuralları hakkında bilgilendirmek.

 

Hedef-2 İş etiğine uygun karar ve davranış geliştirme yolları üzerinde bilgilendirmek.

Amaç 11: Akademik ve idari personeli bir araya getirecek sportif turnuvalar, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılmasının sağlanması

Hedef-1 Çalışan memnuniyetinin artırılması

Amaç 12: Yüksekokul için akademik personel taleplerinin yapılması

Hedef-1 Yüksekokulun akademik personel ihtiyacının belirlenmesi

Amaç 13: Yüksekokulumuzda eğitim veren 4 program tarafından halk için eğitici seminerler düzenlemek

Hedef-1 Üniversite-halk işbirliğini sağlaması

1 seminer/yıl

 

Amaç 14: Öğrencilerimizi mesleki yenilikler konusunda bilgilendirmek

Hedef-1 Mesleki alandaki güncel gelişme ve yenilikleri öğrencilere aktarmak

Seminer-Konferans / yıl

 

Son Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, Çarşamba